Obchodní podmínky

Podmínky užívání stránek www.brands4u.cz a www.brands4u.sk (účinné od 01.09.2016)

 

obchodní společnosti Brands4U s.r.o., 
IČO: 04523121, se sídlem Praha 4, Kvestorská 337/5, PSČ 140 00, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 249083

 

Společnost Brands4U, s.r.o. na svých webových stránkách www.brands4U.sk poskytuje uživatelům bezplatně informace o produktech třetích stran. Podmínky užívání se vztahují na uživatele v rámci obsahu těchto online produktů.

 

I. Obecné podmínky a smluvní podmínky

 

1.1. Návštěvou stránek www.brands4u.cz potvrzujete, že jste si vědomi Podmínek, bezvýhradně s nimi souhlasíte a zavazujete se podle Podmínek postupovat a dodržovat je. Podmínky používání stránek www.brands4u.cz se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají stránky www.brands4u.cz, a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na těchto stránkách.

1.2. Provozovatel je oprávněným vlastníkem internetových stránek www.brands4u.cz. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám www.brands4u.cz. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

1.3. Brands4U, s.r.o. pouze poskytuje informace pro uživatele. Brands4U, s.r.o. není samo o sobě prodejcem. Podmínky užívání stránek www.brands4u.sk.

Brands4U, s.r.o. neuzavírá s uživateli žádné kupní smlouvy ani jiné smlouvy týkající se zobrazovaných produktů. Kupní smlouvy na produkty nebo služby zobrazené na webových stránkách www.brands4u.sk se uzavírají výhradně mezi uživatelem a koncovým prodejcem. V případě zájmu o některý z nabízených produktů je uživatel přesměrován do online obchodu, kterému nabízené zboží patří.

1.4. Před nákupem je uživatel povinen zkontrolovat všechny informace týkající se nákupu, jejich aktuálnost, případně zda se neliší od informací udávaných prodejcem.

Název společnosti, loga a/nebo název produktu zobrazený na webových stránkách může být majetkem nebo registrovanou značkou prodejce nebo výrobce. Poskytnuté produktové informace jsou určeny výhradně pro soukromé účely uživatele a nesmí být použity pro jiné než soukromé účely. Ukládání produktových informací bez ohledu na velikost a povahu stažených informací na paměťovém zařízení uživatele je striktně zakázáno. Tisk informací o produktu je povolen pouze pro soukromé účely, a to pouze v míře, která je bezpodmíněčně nutná.

1.5. Brands4U, s.r.o. si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zastavit fungování stránek, a stejně tak si vyhrazuje právo na změny, úpravy a smazání obsahu bez předchozího upozornění.

Ceny produktů jsou uvedeny v českých korunách. V případě zahraničních obchodů a obchodů užívajích jiných měn než je česká koruna, je cena přepočítána podle aktuálního měnového kurzu a u ceny produktu je uvedena značka (*).

 

II. Ochrana Soukromí

2.1. V souvislosti s registrací nebo užíváním stránek může být Uživatel vyzván k poskytnutí Osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo k poskytnutí prvků osobní povahy, jako je například fotografie Uživatele. Užíváním stránek www.brands4u.cz a poskytnutím Osobních údajů Uživatel vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

2.2. Odesláním registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, Provozovateli jako správci Osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených níže.

2.3. Provozovatel zpracovává Osobní údaje po celou dobu platnosti uživatelského účtu a Registrace Uživatele a dále po dobu 5 let od jejich zániku za účelem realizace služeb Provozovatele, realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy při prodeji Zboží, vedení uživatelského účtu, zařazení do databáze, dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací, využití pro marketingové potřeby Provozovatele a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

2.4. Uživatel je oprávněn písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo na přístup k nim a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

2.5. Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování na základě smlouvy mezi Provozovatelem jako správcem a třetí osobou jako zpracovatelem osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů mohou být Poskytovatelé či jiní dodavatelé Provozovatele, se kterými Provozovatel spolupracuje při poskytování služeb nebo prostřednictvím kterých plní svoje povinnosti z uzavřených Smluv s Uživateli.

2.6. Po dobu platnosti uživatelského účtu Uživatele není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší existující uživatelský účet Uživatele. Po zrušení nebo zániku uživatelského účtu Uživatele je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese Provozovatele kdykoliv.

2.7. Uživatel si je vědom, že veškeré Komunikace, včetně portálu www.brands4u.cz, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí Uživatele. Provozovatel nekontroluje a neschvaluje zprávy nebo informace nacházející se v Komunikacích, a proto nemá ani žádnou odpovědnost, pokud jde o Komunikace a jakékoliv akce vztahující se k účasti Uživatele v těchto Komunikacích, včetně závadného obsahu. Obecně, veškerá Komunikace, která bude probíhat na těchto stránkách (ať na fóru, v diskusních skupinách, chat místnostech nebo jinde) je posuzována jako veřejná. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na těchto stránkách Uživatel poskytuje právo Provozovateli používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, k propagaci, apod.

2.8. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho uživatelským účtem (přehled Objednávek, potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s uživatelským účtem Uživatele jsou zprávami nutnými pro realizaci služeb Provozovatele a po dobu platnosti uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním Uživatel nesouhlasí, vyjádří zdarma svůj nesouhlas kliknutím na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlášením zasílání zpráv na stránkách www.brands4u.cz.

 

  1. Odpovědnost za způsobené škody

3.1. Přestože Brands4U, s.r.o. neustále dohlíží na to, aby poskytovalo kvalitní služby a nerušené fungování svých stránek, programů a aplikací, nemá vliv na fungování online služeb, které nejsou součástí jejího produktu a nemůže být tak odpovědna za jejich fungování.

3.2. Brands4U, s.r.o. si nárokuje právo libovolně stanovit lhůtu pro řešení technických problémů. Brands4U, s.r.o. zvláště odmítá jakoukoli odpovědnost za funkčnost a kompatibilitu systémů, programů etc., které nejsou přímo součástí jejího vlastního online produktu, respektive její online platformy, a které tak nepodléhají žádnému vlivu společnosti Brands4U, s.r.o..

3.3. Brands4U, s.r.o.nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu poskytovaných informací. Brands4U, s.r.o.zejména nemůže převzít odpovědnost za typ, množství a kvalitu výrobků, služeb nebo informací nabízených nebo poskytovaných prodejci. Brands4U, s.r.o.také neodpovídá za zobrazené produkty a služby a neručí za to, že mohou být skutečně koupeny nebo objednány uživatelem za podmínek uvedených prodejcem.

3.4. Společnost Brands4U, s.r.o.a prezentované online obchody provozují své vlastní, oddělené online produkty a webové stránky zcela nezávisle na sobě. Brands4U, s.r.o. proto nemůže být odpovědna za jakékoli, grafické, obsahové a technické části webových stránek prodejců nebo za nevyžádané produkty, služby a informace ze stránek prodejců.

 

IV. Záruka

Společnost Brands4U, s.r.o.je odpovědná pouze za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany Brands4U, s.r.o., jejich zákonných zástupců nebo vedoucích zaměstnanců. Popsaný princip omezené odpovědnosti nemá vliv na obecně platná práva a povinnosti.

 

V. Odpovědnost / Odkazy

Brands4U, s.r.o. se výslovně distancuje od obsahu zobrazeného na webových stránkách obchodních partnerů, na které je odkazováno ze stránek Brands4U, s.r.o.. Brands4U, s.r.o. zdůrazňuje, že nemá vliv na design, obsah ani subdómeny webových stránek zobrazených prodejců.

 

VI. Copyright

6.1. Všechny údaje, informace, výsledky vyhledávání a texty na internetových stránkách provozovaných Brands4U, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Reprodukce, duplikace, modifikace jejich částí nebo celku je výslovně zakázána bez písemného souhlasu zástupce Brands4U, s.r.o.. Jakékoli neoprávněné změny, kopírování, distribuce a / nebo veřejná reprodukce je považována za porušení výše uvedených právních předpisů a bude mít za následek trestní stíhání.

6.2. Brands4U, s.r.o. se zavazuje k dodržování právních zásad týkající se ochrany osobních údajů. Tato webová stránka používá Google Analytics, internetovou službu patřící Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics chrání všechny transakce o sledování webů pomocí protokolu SSL. Zabezpečené jsou i údaje o návštěvnících. S pomocí Google, Brands4U, s.r.o. používá cookies.

6.3. Do Cookies mohou být také ukládany informace, které Google získal v rámci reklam a od třetích stran (například demografické údaje, informace o pohlaví a zájmech). Google bude využívat těchto informací pro vyhodnocení využití naší webové stránky, za účelem sestavení zprávy o činnosti na webových stránkách provozovatele.

6.4. Dále za účelem vytvoření další služby spojené s využití webových stránek a průzkumu o používání internetu. Google by mohl poskytnou informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strana zpracovává data pro Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP-adresu s jinými daty uloženými na Google.

6.5. Dále můžete zabránit instalaci cookies úpravou nastavení vašeho prohlížeče, avšak pozor, takovýmto krokem můžete zabránit úplnému využití našich webových stránek. Používáním naší webové stránky dáváte souhlas k využití dat shromážděných společností Google a k výše uvedenému typu využití těchto informací.

 

VII. Změna Obchodních podmínek

Obchodní podmínky může společnost Brands4U, s.r.o.kdykoli měnit. Změny obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Pokud budete i nadále po zveřejnění nových Obchodních podmínek tyto webové stránky navštěvovat a používat je, bude se mít za to, že se změnami souhlasíte. Doporučujeme, abyste průběžně sledovali platnost všech Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi konečným spotřebitelem a Pokud některé články Obchodních podmínek pozbydou platnosti, zbývající články zůstávají nezměněny a zůstávají v platnosti.

 

VIII. Závěrečná Ustanovení

8.1. Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto stránky www.brands4u.cz jsou provozovány z České republiky. Tyto Podmínky a užívání stránek www.brands4u.cz se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky.

8.2. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.